Documents in: Bahasa Indonesia Deutsch Español Français Italiano Japanese Polski Português Russian Chinese Tagalog
International Communist League
Home Spartacist, theoretical and documentary repository of the ICL, incorporating Women & Revolution Workers Vanguard, biweekly organ of the Spartacist League/U.S. Periodicals and directory of the sections of the ICL ICL Declaration of Principles Other literature of the ICL ICL events

·

Ibagsak ang mga Lockdown!

Uring Manggagawa Magtanggol sa Sarili

Bumaklas sa mga Taksil sa Paggawa—Muling Pandayin ang Ika-Apat na Internasyonal!

19 Abril 2021
(Salin sa Tagalog Oktubre 2021)

·

Deklarasyon ng mga Prinsipyo at Ilang Elemento ng Programa
International Communist League (Fourth Internationalist)

Pinagtibay 1998