Documents in: Bahasa Indonesia Deutsch Español Français Italiano Japanese Polski Português Russian Chinese Tagalog
International Communist League
Home Spartacist, theoretical and documentary repository of the ICL, incorporating Women & Revolution Workers Vanguard, biweekly organ of the Spartacist League/U.S. Periodicals and directory of the sections of the ICL ICL Declaration of Principles Other literature of the ICL ICL events

Archiwum

Platforma Spartakusowców 16

Październik 2012

Głosujcie na KKE! Żadnego głosu na Syrizę!

Tłumaczenie z języka angielskiego tekstu ulotki z 5 czerwca 2012 r., rozprowadzanej przez naszych towarzyszy z Trockistowskiej Grupy Grecji (TGG, zob. Workers Hammer nr 219, lato 2012).

Grecka sekcja Międzynarodowej Ligi Komunistycznej (Czwarto-Międzynarodówkowej) wzywa robotników, mniejszości i wszystkich przeciwników kapitalistycznego zaciskania pasa, by 17 czerwca głosowali na kandydatów Komunistycznej Partii Grecji (KKE). Główną sprawą dla greckiej klasy robotniczej jest dzisiaj odrzucenie niszczycielskich ataków dyktowanych przez trojkę [Unia Europejska, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy] i narzucanych przez grecką burżuazję. Znacząca ilość głosów oddana na KKE – która jest w opozycji wobec UE – byłaby policzkiem wymierzonym imperialistom i ich greckim lokajom, oraz dodałaby wigoru obronnym walkom robotników toczonym w całej Europie.

KKE słusznie przeciwstawia się perspektywie Syrizy utrzymywania „Grecji w UE i NATO oraz nietkniętych kapitalistycznych stosunków produkcji” (strona internetowa KKE, „Between Two Tough Battles”, 23 maja). Pomimo silnej presji, by działać razem, KKE odrzuca apel Syrizy o utworzenie „lewicowego”, burżuazyjnego rządu. Syriza opowiada się za pozostaniem w imperialistycznej UE i strefie euro, jednocześnie utrzymując, że jest w stanie „renegocjować” pakiet zaciskania pasa. Jako proletariaccy internacjonaliści z zasady przeciwstawiamy się imperialistycznej UE, jak również jednolitej walucie. Sprzeciw ten leży u podstaw naszej perspektywy walki o socjalistyczne stany zjednoczone Europy. Społeczeństwa socjalistycznego nie da się stworzyć w granicach samej tylko Grecji.

KKE słusznie odnotowuje, że główna siła w Syrizie, „Koalicja Ruchów Lewicy i Ekologii” (SYN) głosowała za Traktatem z Maastricht z 1992 r., popiera UE i „przystąpiła do antykomunistycznej kampanii przeciw ZSRR” („Between Two Tough Battles”, 23 maja). Dziś gupy pseudotrockistowskie, które również pozdrowiły kontrrewolucję w Związku Radzieckim, w tym Socjalistyczna Partia Robotnicza (SEK) i Xekinima, sytuują się na prawo od KKE, którą potępiają za odrzucenie wezwania Syrizy do przystąpienia z nimi do koalicji rządowej. Mówimy: Precz z UE! Żadnego głosu na Syrizę!

Nasze wezwanie do głosowania na KKE w tych wyborach jest zastosowaniem taktyki krytycznego poparcia zarysowanej w „Dziecięcej chorobie »lewicowości« w komunizmie” Lenina w 1920 r. Popieramy kandydatów KKE, ale jednocześnie dzielą nas fundamentalne różnice programowe. Nasz program jest proletariacki, rewolucyjny i internacjonalistyczny, KKE natomiast ulega greckiemu nacjonalizmowi, czołowej przeszkodzie w zbudowaniu partii rewolucyjnej w Grecji. Ich perspektywa „władzy ludu” zastępuje proletariat, jedyną klasę mającą siłę, by obalić kapitalizm, bezklasowym „ludem”, zamazując tym samym główny podział w społeczeństwie kapitalistycznym – podział klasowy. Populizm KKE, wyrażany w przeciwstawianiu „ludu” „monopolom”, jest sprzeczny z zasadą klasowej niezależności proletariatu od burżuazji.

Rasistowskie ataki na imigrantów dokonywane przez faszystów z Chrysi Avgi (Złotej Jutrzenki) muszą być pilnie zatrzymane przez zorganizowane grupy robotnicze, zmobilizowane do obrony imigrantów oraz do wymiecenia faszystowskiego plugastwa z ulic. KKE ma dostateczne wpływy w związkach zawodowych, by tego dokonać, niestety jej nacjonalistyczny populizm jest tutaj barierą. Zamiast mobilizować robotników i imigrantów przeciw Złotej Jutrzence, stanowiącej zagrożenie dla całej zorganizowanej klasy robotniczej, KKE wzywa do głosowania te same zacofane warstwy społeczeństwa, które dopiero co głosowały na te faszystowskie szumowiny. KKE żąda: „ludzie pracy, którzy głosowali na Złotą Jutrzenkę muszą skorygować swój wybór” (oświadczenie KKE dla prasy z 2 czerwca).

KKE nadmienia, że „w latach 50. i 80. KKE tworzyła »lewicowe« sojusze” i twierdzi, że „wyciągnęła wartościowe wnioski ze swojego doświadczenia dotyczącego polityki zawierania sojuszy i nie zamierza powtarzać podobnych błędów” („Between Two Tough Battles”, 23 maja). W rzeczywistości jednak nie były to błędy lecz zdrady wynikające z ich stalinowskiego programu. Pomimo obecnej odmowy uczestniczenia w rządzie koalicyjnym przez KKE, politycznie nie zerwała ona z programem, który doprowadził ją do wstąpienia do burżuazyjnych rządów w przeszłości.

Nasz międzynarodowy nurt aktywnie walczył, na ile tylko pozwalały nasze siły, o obronę Związku Radzieckiego przed kontrrewolucją. Opowiadaliśmy się również za proletariacką rewolucją polityczną przeciw biurokracji stalinowskiej, której polityka „socjalizmu w jednym kraju” i „pokojowego współistnienia” z imperializmem podkopywała obronę ZSRR i w końcu doprowadziła do kontrrewolucji w latach 1991-92 – porażki mas ludzi pracy całego świata.

Wraz z niniejszym wezwaniem do głosowania na KKE szeroko rozprowadzamy artykuł „Banki wyniszczają ludzi pracy w Grecji”, aby przedstawić szerszym kręgom czytelników nasze polityczne poglądy także w innych kwestiach. Dążymy do zjednoczenia w polityczną formację tych sił, które zgadzają się z wyrażoną tam polityką.